Căn cứ các quyết định

  • Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm. 2015;
  • Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
  • Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
  • Căn cứ Thông tư sổ 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp Giấy phép xây dựng;
  • Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình sổ 7264/TTr-SXD-CPXD ngày 25 tháng 5 năm 2017 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn sổ 2838/STPVB ngày 31 tháng 3 năm 2017.
  • Căn cứ Quyết định số 26/ 2017/ QĐ-UBND – Ban hành ngày 20/06/2017 – Về Quy định một số nội dung về cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Xem chi tiết

Bảng tra qui mô xây dựng

Tỉ lệ lộ giới qui định:

Chọn kích thước lộ giới yêu cầu:

 

Đây là phần cơ bản, nếu quý khách có nhu cầu nâng tầng hay xin phép xây dựng quá giới hạn – Vui lòng liên hệ CIE để được tư vấn và trợ giúp!


Các quy định pháp lý trong lĩnh vực xây dựng